Katarzyna Kozyra – “Kozyra” National Museum, Krakow 2011

Ph. OKNO studio, Ela Bialkowska