Marco Papa “Tyson on the Verge”, Las Vegas 2015

Ph. Ela Bialkowska, OKNO studio